طراحی سایت

استارتاپ امزی استت
1 نظر طراحی, طراحی سایت
عوامل هموستاتیک با جلوگیری از خونریزی پانسمان هایی هستند که برای جلوگیری از خونریزی خارجی ناشی از صدمات ضربه ای مانند شلیک گلوله ، انفجار یا زخم چاقو و همچنین تصادفات وسیله نقلیه یا ابزارهای برنده برقی طراحی شده اند. از آنها در اولین لحظات ایجاد جراحت  و هر ...
ادامه مطلب